این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش (دکتر محمدعلی بهمنیار)
شورای سیاست گذاری
دبیر کنفرانس(دکتر عبدالصمد کرامت)
کمیته اجرایی (دکتر سارا حق پرست)
پاسخگویی به سوالات (ساره ناظــریان)
حراست و انتظامات (علی اصغر علی بیگی)
کمیته علمی (دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی)
محسن اوروجلو
کمیته اجرایی (دکتر سارا حق پرست)
پشتیبانی (علیرضا ذبیحی)
فناوری اطلاعات (سیدصادق حمیدی)
روابط عمومی و اطلاع رسانی (علیرضا مومنی)
پیام گرائیلی
ترابری (نورالدین جمالی)
اسکان (نبی اله طالبی)
وب سایت (سیداحمد هاشمی)
امور تغذیه (هرمز مقصودی)
برپایی کارگاه (محمد محمدی)