این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش (دکتر محمدعلی بهمنیار)
شورای سیاست گذاری
دبیر کنفرانس(دکتر عبدالصمد کرامت)
کمیته علمی (دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی)
محسن اوروجلو
کمیته اجرایی (دکتر سارا حق پرست)
پاسخگویی به سوالات (ساره ناظــریان)
حراست و انتظامات (علی اصغر علی بیگی)
پشتیبانی (علیرضا ذبیحی)
فناوری اطلاعات (سیدصادق حمیدی)
روابط عمومی و اطلاع رسانی (علیرضا مومنی)
پیام گرائیلی
ترابری (نورالدین جمالی)
اسکان (نبی اله طالبی)
وب سایت (سیداحمد هاشمی)
امور تغذیه (هرمز مقصودی)
برپایی کارگاه (محمد محمدی)