این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
ارتباط با ماخانم دکتر سارا حق پرست0113368756501133687565 
پاسخگویی به سوالات  
 
هر روزه از ساعت 15-8