این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم ساره ناظریان

سركار خانم ملیحه فراهانی ( دانشگاه آزادقم )

سركار خانم رقیه صفری ( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

سركار خانم مژده چله مال دزفول نژاد

سركار خانم شادی خاتمی

سركار خانم زیبنده محرابی

سركار خانم پریسا علی دوست سلیمی ( دانشگاه علوم و تحقیقات تهران )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر